شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

ویدئوها

پُر کنی - کارتن زنی

بخش کوتاهی از خط پُر کنی و گذاشتن محصول آماده در کارتن  [ادامه مطلب]