شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

نشستی با رییس شبکه بهداشت شهرستان

روز سه شنبه 94/7/28 آقای دکتر علی ساور علیا رییس شبکه بهداشت شهرستان کردکوی به همراه کارشناسان این شبکه جناب آقای مهندس امیدی و خانم مهندس پزشک پور، طی نشستی با مدیران شرکت به صحبت و تبادل نظر در خصوص کیفیت محصولات ، مشکلات و موانع تولید پرداختند . سپس از قسمت های مختلف کارخانه (تصفیه روغن ، بسته بندی ،گالن سازی ، خانه بهداشت) و خطوط تولید بازدید بعمل آوردند .