شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

واحد پُر کنی روغن

بسته بندی های مناسب خانوار در این قسمت تولید و آماده عرضه به بازار می شوند . روغن در ظروف پت از نیم لیتری تا دو و نیم لیتری ، پس از پُر شدن ، درب بندی می شوند ، و سپس برچسب خورده و در کارتن قرار می گیرند.