شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

کارخانه و شهرستان

کارخانه عالیا گلستان (پنبه گرگان) در آغاز دهه 30 در حومه شهرستان کردکوی بنا گردید . با توسعه شهرستان و افزایش جمعیت ، اکنون کارخانه عالیا گلستان جزئی از شهرستان و زندگی روزمره مردم آن شده است .