شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

واحدها

بیش از بیست واحد ، با کمک و همراهی یکدیگر ، مجموع فعالیتها و تولیدات روزانه این شرکت را پیش می برند . اکثریت با واحدهای صف یا عملیاتی است . قدمت برخی ار آنها به زمان تاسیس کارخانه در سال 1329 بر می گردد ، در حالیکه برخی دیگر از واحدها مانند تعاونی مسکن زمانی در حدود ده سال از فعالیتشان می گذرد .