شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

بازدید از کارخانه

جهت بازدید از کارخانه این شرکت می توانید با شماره 82 22 34 34 - 017 تماس گرفته و هماهنگی های لازم را بعمل آورید . و یا درخواست خود را با ذکر توضیحات و علت مکفی به شماره 85 22 34 34 - 017 نمابر و یا به آدرس factory@aliagolestan.com  ارسال نمایید .