شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

دستاوردها و گواهینامه ها

ارائه تقدیرنامه ها و تشویق ها ، واکنشی منطقی به حرکت یک مجموعه در مسیر پیشرفت و ارتقاء سطح کیفی خدمات و محصولات است . لازمه بودن در این چرخه تکامل ، تلاش مستمر یک سازمان در اخذ گواهینامه های مدیریتی ، زیست محیطی ، مشتری مداری و ... می باشد .

برخی از تقدیرنامه ها و تندیس های دریافتی در مناسبت های مختلف ملی و استانی  :

 • صادر کننده نمونه سال 1386
 • واحد صنعتی نمونه سال 1386
 • واحد صنعتی نمونه سال 1387
 • واحد صنعتی نمونه سال 1388
 • واحد صنعتی نمونه سال 1390
 • واحد صنعتی نمونه سال 1391
 • واحد تولیدی نمونه سال 1391
 • واحد صنعتی نمونه سال 1391
 • واحد نمونه استاندارد استان سال 91 
 • واحد تولیدی نمونه سال 1392
 • واحد صنعتی نمونه سال 1392
 • واحد نمونه استاندارد استان سال 92 
 • واحد نمونه دوستدار کارگر 93 

گواهینامه های  استاندارد ایزو:

 • ایزو 1388-9001
 • ایزو 2008-9001
 • ایزو 10002
 • ایزو 10004