شرکت صنایع غذایی عالیا گلستان

واحد حمل و نقل

شرکت عالیا گلستان با دارا بودن تعداد 14 دستگاه وسیله نقلیه سنگین ، نسبت به جابجایی مواد اولیه مورد نیاز و محصولات ساخته شده خود اقدام می کند .